Trung tâm dịch vụ việc làm giúp việc nhà thanh niên - Youth Employment Services Center, được thành lập vào ngày 27/11/1987 theo sáng kiến của Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh và Sở Lao động Thương binh và...